ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1ตั้งอยู่บริเวณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย  ต.เมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

ลักษณะและสภาพทั่วไป ประกอบด้วยบ่อสูบน้ำใต้ดิน จำนวน 104 บ่อ สามารถสูบและส่งน้ำช่วยเหลือการเพาะปลูกในเขตอำเภอสวรรคโลกได้ในพื้นที่ประมาณ 36,000 ไร่ และเริ่มได้ดำเนินการตั้งปี พ.ศ. 2528 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

สภาพภูมิประเทศและสภาพดิน พื้นที่อยู่ในเขตทุ่งราบของอำเภอสวรรคโลก ซึ่งมีแม่น้ำยมไหลผ่านกลางพื้นที่ ด้านทิศเหนือจดเชิงเขา สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปมีความลาดเทจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ พื้นดินมีระดับเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 60 เมตร ภายในพื้นที่มีเนินเตี้ย ๆ กระจายอยู่ทั่วไป พื้นที่ตามแนวชายฝั่งแม่น้ำยมเป็นที่สูงตลอดแนวลำน้ำทำให้ระบายน้ำออกจากพื้นที่ไม่สะดวกและมักเกิดปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณที่ลุ่มเมื่อถึงฤดูฝน

สภาพภูมิประเทศในฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 แบ่งออกได้เป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ (กรมพัฒนาที่ดิน)

     1. ที่ลุ่มมาก มีเนื้อที่ประมาณ 11,000 ไร่ เป็นบริเวณที่เหมาะสมในการปลูกข้าว แต่อาจประสบภาวะน้ำท่วมในฤดูฝนจึงไม่เหมาะสมที่จะใช้ปลูกพืชไร่, ผักและผลไม้ (ตำบลวังพิณพาทย์, วังไม้ขอน, ย่านยาว, และตำบลในเมือง)

     2. ที่ลุ่มปานกลาง มีเนื้อที่ประมาณ 5,500 ไร่ ใช้ปลูกข้าวได้ดีโดยไม่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วม (ตำบลวังพิณพาทย์, ตำบลนาทุ่ง)

     3. ที่ดอนมีเนื้อที่ประมาณ 19,500 ไร่ เหมาะสำหรับปลูกพืชไร่พบมากในพื้นที่ตำบลป่ากุมเกาะและตำบลในเมือง อาจถือได้ว่าเป็นที่ที่เหมาะสมในการปลูกพืชไร่มากที่สุดในเขตอำเภอสวรรคโลก

สภาพดิน ดินในบริเวณฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 มีลักษณะเป็นดินแม่น้ำมีความหนาของชั้นดินมาก โดยเฉพาะบริเวณส่วนกลางของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ซึ่งมีน้ำท่วมอยู่ประจำและมีการระบายน้ำไม่ค่อยดี ดินในเขตโครงการฯ เกือบทั้งหมดประกอบด้วยดิน 3 ชุด คือ

          ดินชุดศรีสัชนาลัย ประมาณ 50%

          ดินชุดนครปฐม ประมาณ 30%

          ดินชุดกำแพงแสน ประมาณ 15%

ระบบ ปั้มสูบน้ำ ประกอบด้วย

          NATIONNAL PUMP  จำนวน     104   บ่อ

ระบบระบายน้ำ ประกอบด้วย

          คลองระบายน้ำ จำนวน 19 สาย ยาว 82.075 กิโลเมตร (ประกาศทางน้ำชลประทานแล้ว)

ถนนทางลำเลียงย่อยชลประทาน ประกอบด้วย

           ถนนทางลำเลียงย่อยชลประทานขนาด (F5) จำนวน 4 สาย   มีความยาวรวม 8.554 กิโลเมตร

          ถนนทางลำเลียงย่อยชลประทานขนาด (F6) จำนวน 52 สาย มีความยาวรวม 81.340 กิโลเมตร

          ถนนทางลำเลียงย่อยชลประทาน ประเภท ก จำนวน 7 สาย   มีความยาวรวม 43.575 กิโลเมตร

อัตรากำลัง   ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น 80 คน โดยแบ่งออกเป็น

          ข้าราชการ จำนวน 1 คน

          ลูกจ้างประจำ จำนวน 79 คน