ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

ที่ตั้ง

          ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ปัจจุบัน มีที่ทำการหัวงานตั้งอยู่เลขที่ 244 หมู่ที่ 3 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย มีเนื้อที่บริเวณหัวงานโดยประมาณ 8ไร่ พร้อมทั้งมีบ่อน้ำใต้ดินอีก 100 แห่ง ตั้งอยู่ในเขตนิคมสหกรณ์สวรรคโลก บริเวณ หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ต. คลองมะพลับ หมู่ที่ 1,2,3,5 ต.หนองบัว และยังมีอาณาเขตเข้าไปในเขต หมู่ที่ 5 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก และหมู่ที่ 12 ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 40,000 ไร่ พื้นที่ชลประทาน 35,000 ไร่

อัตรากำลัง  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

          ข้าราชการ จำนวน 1 คน

          ลูกจ้างประจำ จำนวน 75 คน

หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

     1. มีหน้าที่ควบคุมดูแลการส่งน้ำให้เกษตรกรแยกเป็นหน้าที่ย่อย ได้ดังนี้

          1.1 วางแผนการส่งน้ำในฤดูการปลูกพืชต่าง ๆ โดยครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 40,000 ไร่

          1.2 จัดประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำทั้งหมดในฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

          1.3 จัดคิวรอบเวรการส่งน้ำในบ่อต่าง ๆ ทั้ง 100 บ่อ

     2. มีหน้าที่ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาบ่อน้ำใต้ดิน

          2.1 โรงสูบ 100 แห่ง

          2.2 บ้านพักขนาด 2 ครอบครัว จำนวน 50 หลัง

          2.3 ที่ทำการหัวงานพร้อมบ้านพักคนงาน

          2.4 ระบบส่งน้ำต่าง ๆ ของบ่อน้ำใต้ดิน จำนวน 100 แห่ง

     3. หน่วยบริหารฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

          3.1 หน่วยธุรการ

          3.2 หน่วยพัสดุ

          3.3 หน่วยคิดค่ากระแสไฟฟ้า

          3.4 หน่วยรักษาความปลอดภัย

 

 ดู บ่อสูบน้ำใต้ดินโซน2 ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า